Regulamin


1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki dostępu oraz korzystania z zasobów serwisu internetowego www.izishop.pl, którego właścicielem jest firma GreenFly.

2. Zasady korzystania z serwisu określa niniejszy Regulamin.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę korzystającą z serwisu. Może nią być osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób prawnych czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel. W przypadku działania bez umocowania lub z przekroczeniem uprawnień wynikających z umocowania, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności wynikłych wskutek takiego działania.

b) kreator sklepów - narzędzie udostępniane przez serwis izishop.pl , służące do tworzenia sklepów internetowych przez Użytkowników.

c) koncie użytkownika - należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień przypisywanych w serwisie konkretnemu użytkownikowi umożliwiających mu korzystanie i funkcjonowanie w środowisku kreatora www.

d) sklep internetowy użytkownika - należy przez to rozumieć własne zasoby użytkownika które udostępnia w sieci internet za pośrednictwem serwisu i subdomeny w ramach domeny serwisu izishop.pl.

4. Korzystając z serwisu izishop.pl Użytkownik akceptuje tym samym wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że będzie ich przestrzegał.

5. Przeznaczeniem serwisu izishop.pl jest udostępnianie narzędzia do tworzenia własnych sklepów internetowych zwanym kreatorem www.

6. Za korzystanie z serwisu uważa się zamieszczanie i udostępnianie użytkownikom sieci internet własnych zasobów stworzonej strony internetowej tj. treści, grafiki oraz plików cyfrowych.

7. Serwis izishop.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie Kreatora w takim zakresie, w jakim jest ono od niego niezależne i za które nie ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

8. Zabrania się umieszczania na sklepach internetowych Użytkownika treści do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub praw do ich publikacji w Internecie.

9. Serwis izishop.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, podając je do wiadomości poprzez opublikowanie ich na Portalu.

10. Korzystanie z kreatora sklepów jest płatne i określa cennik na stronie serwisu izishop.pl.

11. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane w serwisie izishop.pl zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez kreator sklepów, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od serwisu izishop.pl oraz jego partnerów biznesowych. Administratorem danych jest właściciel Portalu.

12. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Serwis izishop.pl, do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy serwisu.

13. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania na własnych stronach internetowych skryptów i programów wykonalnych, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie serwisu izishop.pl.

14. Serwis izishop.pl nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność danych znajdujących się na stronach użytkowników oraz za treści zamieszczanych na podstronach i wpisów dotyczących firm i ich produktów. Na Użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia wiarygodności oferty.

15. Pełną odpowiedzialność za treść tworzonych serwisów użytkowników i wpisów dotyczących produktów oraz oferty ponosi Użytkownik który je umieścił.

16. Zabrania się Użytkownikowi serwisu izishop.pl odsprzedaży własnego konta ze stroną internetową osobom trzecim, z wyjątkiem firm, które są w Systemie Partnerskim.

17. Serwis izishop.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Użytkownika w wyniku użytkowania kreatora sklepów lub wykorzystania informacji w nim zawartych.

18. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników, którzy tworzą własne strony internetowe poprzez kreator sklepów wpisów sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego i z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

19. Portal zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania pracy serwisu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek czasowego przerwania pracy serwisu.

20. Właściciel portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

21. Umowa abonamentowa podpisywana jest na rok czasu.

22. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 

© 2021 Agencja Reklamowa GreenFly

GreenFly.pl
mobilny-ranking.pl
Drukarnia CreativePartner - drukarnia Rzeszów, drukarnie Rzeszów, drukarni Rzeszów - tania drukarni
panele szklane do kuchni
Hotel Rzeszów
Porównywarka Cen Energii: prąd i gaz
Tani Prąd